Utvikler kunsthistorien rundt kirkekunst

Belyser sammenhenger mellom kunst og helse

Mer bruk av godtgjørelser og goder til frivillige!

Tellef Raustøl, TRR
pdf
Last ned som pdf

Frivilligheten skal være selvstendig, fri og uavhengig – heter det i frivillighetsmeldingen som ble lagt
fram av Kulturdepartementet like før jul (Meld.St.10 «Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig
2018-2019). Regjeringenes frivillighetspolitiske mål er; brei deltaking, ein sterk og uavhengig sektor,
forenklingsreform og ein samordna frivillighetspolitikk. Substansen i meldingen er statens virkemidler
for å nå disse målene.Frivillighetsfeltet er mangfoldig; komplekst, sammensatt og sektorisert.

I deler av denne virksomheten er det frivillige tiltak, lag og foreninger som virkelig er selvstendig, fri
og uavhengig.

I andre deler av denne virksomheten er frivillige en helt nødvendig arbeidskraft. Virksomhetene er
helt avhengig av de frivillige. Avhengigheten vil vokse. Frivillige brukes som arbeidskraft for å nå
virksomhetens mål. Denne formen for frivillighet er allerede tilstede i stor grad og kommer til å bli
mer og mer nødvendig. Den er ikke selvstendig, fri og uavhengig slik frivillighetsmeldingen synes å
legge opp til.

Eksempler på frivillighet som virksomhetene er helt avhengig av, er sykehusverter på landets
sykehus, frivillige på gjenbruksbutikker tilknyttet ulike organisasjoner, landets frivilligsentraler, ulike
idrettsarrangementer og Den norske kirkes menigheter. Disse virksomhetene er helt avhengig av
frivillige for at de skal få levert sine tjenester.

Mange er opptatt av hvor skjørt det er å drive virksomheter med frivillige som helt nødvendig
arbeidskraft. Hvordan sikre etterveksten? Hvor bærekraftig er det å satse på frivillige? Hvordan få
frivillige med ulik bagasje, alder og historie til å fungere sammen?

Utviklingen reiser to viktig spørsmål:
-  Hvor går grensen for bruk av frivillige?
 - Hva bør virksomheten tilby frivillige når de er en helt nødvendig arbeidskraft?

For å ta vare på frivillige som allerede er engasjert og for å sikre økt rekruttering, mener jeg at vi må
begynne å drøfte mer bruk av godtgjørelser og gode til frivillige. Godtgjørelser handler om noe langt
mer enn ev betaling til enkelte frivillige. Godtgjørelser er også betaling til lag og foreninger for
utførte arbeidstimer og dugnadsskift. Billetter, mat under arbeid, klespakke og festivalpass er også
noen av mulighetene. Goder kan være hjelpemidler som brukes for å skape de beste forutsetninger
for frivillige som tilhørighet til et arbeidslag, forsikring, hms- ordninger og egnede lokaler.

Hver virksomhet som bruker frivillige som nødvendig arbeidskraft bør utarbeide en strategi hvor man
bl.a. avklarer hvilke godtgjørelser og goder virksomheten skal benytte for å håndtere frivillige ryddig
og forutsigbart.

trygg handel medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0266 Oslo
Kontoradresse:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
0167 Oslo.
Tlf. +47 91 30 29 95
E-post: tellef@raustol.no