Frivillighet

TRR arbeider nå med å utvikle modeller og vinklinger for belønning av frivillige. Dette er helt nødvendig for å sikre fortsatt engasjement av de som er allerede engasjert,  og for å skape nødvendig forutsetninger for rekruttering av nye.

Tellef Raustøl

Hvis vi skal fortsette som frivillige, få tak i flere og ta vare på de vi har, er det ut fra min erfaring helt nødvendig at noen viktige definerte oppgaver utløser betaling.
Dagens og morgendagens frivillig arbeid både innen kultur, omsorg, helse, kirke og idrett, overlever ikke uten at noen definerte oppgaver blir betalt.
Min erfaring som frivillig er at det er svært vanskelig å reise spørsmål om og på hvilken måte, noen av oppgavene til frivillige, kan og bør bli betalt.

pdfÅpne som pdf dokument

Jeg har tatt flere initiativ for å få dokumentert om og ev på hvilken måte frivillige faktisk blir honorert. Noen miljøer har vært åpne for slik kartlegging. Andre steder har det vært barrierer for å få innsyn. Å stille spørsmålstegn ved om noen oppgaver bør betales er et skjørt og sårt tema.
Mange reagerer. Noen vil mene at det er unødvendig at frivillige blir betalt. Hvis de blir betalt, så er de ikke lenger frivillige, er det mange som hevder. Andre vil med begrunnelse i knapp økonomi, peke på at de lokale og økonomiske forutsetningene for en slik ordning, ikke er tilstede. Et flertall vil nok framholde at tradisjonen med at frivillig er et supplement og ulønnet arbeidskraft, bør fortsette. Motkreftene er nok mange. Med andre ord – temaet bør diskuteres.

Betaling for definerte oppgaver som skal utføres.
Flere av dagens og morgendagens frivillige har særskilt faglig og personlig innsikt og kompetanse til å løse spesifikke oppgaver. Dette er situasjonen for mange av dagens seniorer. Mange av dem er nettopp blitt pensjonister. Flere av ønsker å bruke sin innsikt og kompetanse. Mange av dem er i stand til å utføre oppgaver på samme faglige premisser som ev innleid kompetanse. Avtaler med frivillige om bruk av deres særskilte kompetanse må driftsorganisasjonen gjøre på en transparent, åpen og
ryddig måte.
Oppgavene kan være å lage et faglig program for et seminar, løse en utredningsoppgave, sette opp møter med ulike samarbeidspartnere, lede og gjennomføre et prosjekt eller framskaffe nødvendig data til driftsorganisasjonen.
En annen oppgave kan være å bistå driftsorganisasjonen med å planlegge og gjennomføre et seminar. Driftsorganisasjonen kan ha behov for å få laget en relevant og god prosjektsøknad for å skaffe midler til et tiltak. En mulig avtale med en kompetent frivillig kan være at vedkommende får en avtalt prosent av innvilget beløp, som honorar for å skrive søknaden. Hvis ikke søknaden innvilges, blir det heller ingen betaling til den frivillige. På den måten tar den frivillige ansvar for oppgaven utfra egen regning og risiko.
Styreverv eller medlem i et utvalg kan være en annen oppgav for kompetente frivillige og seniorer. Bør det for eksempel utløses en form for økonomisk kompensasjon når den/de frivillige aktivt bruker sin faglige kompetanse og sitt nettverk til å løse oppgavene som utvalget har fått ansvar for? 1

Møtegodtgjørelse kan også bli gjenstand for en form for honorering som kan være relevant i noen sammenhenger. En slik godtgjørelse vil være med på å understreke møtets betydning for oppgavene som skal løses.

Dekning av faktiske utgifter
Min erfaring er at dekning av faktiske utgifter ikke alltid er tilfelle. Dekning av bompenger er f.eks. en ny utgiftspost som bør inngå i ordningen. Det er også viktig å huske på at utgifter knytter seg ikke bare til å gjennomføre tiltak. Strategiarbeid, utvalgsarbeid og planlegging av tiltak og tjenester generer også utgifter som frivillige bør få dekket.
For meg har det alltid vært et sentralt premiss ved alt frivillig arbeid at faktiske utgifter til oppdraget eller oppgavene de frivillige utfører, skal dekkes. Jeg tror det er viktig at man i den enkelte virksomhet eller driftsorganisasjon er helt eksplisitt på hvordan dette prinsippet skal omsettes i praktiske kjøreregler.
Gitt en nødvendig forhåndsklarering bør det etableres en modell hvor følgende utgiftskategorier dekkes:
1  Dekning av km-godtgjørelse
2  Dekning av bompenger
3  Dekning av kostnader ved strategiarbeid, utvalgsarbeid, planlegging og gjennomføring av møter, prosesser og tiltak.
En helt avgjørende forutsetning er at utgiftsdekningen må avklares og ikke minst være avtalt på forhånd.

Begrunnelser
Å belyse spørsmålet om betaling til frivillige er ikke et nytt spørsmål.
Allerede på 1990- tallet ble spørsmålet reist om det er mulig å mobilisere frivillige til gratisinnsats. I tilknytning til den økende satsingen på desentralisering, frivillige og selvhjelpsgrupper viste professorene Stein Kuhnle og Per Selle i 1990 blant annet to utfordringer som de etterlyste svaret på:
1 Forståelse av begrepet frivillige
2  Om det er mulig å mobilisere til frivillig gratisinnsats
I «Arbeid pågår» (Raustøl 2018) viser jeg til at frivillige er en helt nødvendig arbeidskraft for at ordningen med sykehusverter skal bli realisert og at alle gjenbruksbutikkene skal fungere. Frivillige på sykehus er der for å sørge for at pasienter, pårørende og brukere blir sett, hjulpet og at de finner fram.1 Osnes/Dalsbakken (2018) spør om hvor grensen går for hvem som skal betales. Skal
pianisten i barnekoret ha betalt siden hun er organistutdannet, mens speiderlederen som er
lærerutdannet stiller gratis?

trygg handel medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0266 Oslo
Kontoradresse:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
0167 Oslo.
Tlf. +47 91 30 29 95
E-post: tellef@raustol.no